Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

YHDISTYKSENSÄÄNNÖT
 
1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.
Yhdistyksen nimi on Urpalanjokialue lohijoeksi ry. ja sen kotipaikka on Ylämaa.
 
2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää urpalanjokialueen hoitoa kunnostusta ja suojelua, kasvattaa sen virkistysarvoa sekä edistää ja vaalia joen säilyttämistä merilohijokena.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys.
1.      pyrkii kokoamaan jokialueen tilasta, hoidosta ja kunnostuksesta kiinnostuneet toimintaan jokialueen merilohijoeksi saattamisesta ja hoitamisesta
2.      kokoaa saatavissa olevia tietoja jokialueen tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, sekä teettää tutkimuksia em. seikkojen selville saamiseksi 
3.      harjoittaa valistus-ja neuvontatoimintaa järjestämällä kokouksia ja esitelmätilaisuuksia
4.      panee vireille jokialueen vesistön kunnostus-ja hoitohankkeita ja osallistuu niiden toteuttamiseen
5.      tekee esityksiä viranomaisille ja muille tahoille ja seuraa viranomaisten vesiensuojeluohjelmia ja niiden noudattamista
6.      pitää yhteyttä viranomaisiin ja muihin vastaaviin yhdistyksiin
3§ Jäsenet.
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä joki tai valuma-alueella maata omistava tai käyttävä osakaskuntien osakas, loma-asukas, vesistöllä kalastava, tai vesistön kunnostuksesta muuten kiinnostunut henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.
 
4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
 
5§ Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.
 
6§ Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6 muuta varsinaista jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen, hallituksen toimikausi on vuosikokouksen välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.  
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Toimikunnan tehtävänä on esittää hankkeen tavoite hallitukselle, hallitus järjestää työt ja talkoot päätetyn toimenpideohjelman mukaan, joka tekee aloitteita yhdistyksille ja muille asianomaisille tahoille toimikunnan tukemiseksi ja pitää yhteyttä asukkaisiin ja hoitaa myös jäsenhankinnan.
 
7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri kukin yksin.
 
8§ Tilikausi ja tilintarkastus.
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
 
9§ Yhdistyksen kokoukset.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 
10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen.
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, kirjeitse tai sähköpostilla.
 
11§ Vuosikokous.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat.
  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 
12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen.
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmenneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkaantuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen esittämilleen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

©2018 Urpalanjoki lohijoeksi - suntuubi.com